سخن روز
امروز : شنبه 29 تير 1398 برابر با و Sat 20 Jul 2019 آخرین بروز رسانی سایت : شنبه 15 تير 1398

تبلیغات

برنامه کلاسهای هفته چهارم دی‌ موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم ( 22 تا 29 دی)

برنامه کلاسهای هفته چهارم دی‌ موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم ( 22 تا 29 دی)

برنامه کلاسی هفته چهارم دی ماه (بیست و دوم تا بیست و نهم دی)

مقطع کارشناسی:

عمومی کد A,B:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

زبان انگلیسی

رجبی

8 - 9:30

پنجشنبه

1389/10/23

دانشکده علوم اجتماعی

2

فارسی

نظری

9:45 - 11:15

پنجشنبه

1389/10/23

دانشکده علوم اجتماعی

3

اندیشه اسلامی

صدرا

11:30 - 13

پنجشنبه

1389/10/23

دانشکده علوم اجتماعی

 

 

 

عمومی کد F:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

فارسی

رعایت

14 - 15:30

جمعه

1389/10/24

دانشکده علوم اجتماعی

2

زبان انگلیسی

نصرالهی

15:45 - 17:15

جمعه

1389/10/24

دانشکده علوم اجتماعی

3

اندیشه اسلامی

گنجی

17:30 - 19

جمعه

1389/10/24

دانشکده علوم اجتماعی

 

 

 

عمومی کد G:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

فارسی

نظری

15 - 16:30

یکشنبه

1389/10/26

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

زبان انگلیسی

نصرالهی

16:45 - 18:15

یکشنبه

1389/10/26

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

اندیشه اسلامی

صدرا

18:30 - 20

یکشنبه

1389/10/26

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

عمومی کد H1:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

زبان انگلیسی

رجبی

13:15 - 14:45

پنجشبه

1389/10/23

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

فارسی

اخوان

15 - 17

پنجشنبه

1389/10/23

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

اندیشه اسلامی

محسنی کبیر

canceled

canceled

canceled

canceled

 

 

 

عمومی کد H2:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

زبان انگلیسی

رئیسی

14 - 15:30

پنجشبه

1389/10/23

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

اندیشه اسلامی

محسنی کبیر

canceled

canceled

canceled

canceled

3

فارسی

اخوان

17:30 - 19

پنجشنبه

1389/10/23

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

عمومی کد K:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

اندیشه اسلامی

صدرا

15 - 16:30

چهارشبه

1389/10/29

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

فارسی

نظری

16:45 - 18:15

چهارشبه

1389/10/29

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

زبان انگلیسی

اشرفی

18:30 - 20

چهارشبه

1389/10/29

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

عمومی کد L:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

فارسی

اخوان

14 - 15:30

پنجشبه

1389/10/23

دانشکده علوم اجتماعی

2

اندیشه اسلامی

محسنی کبیر

15:45 - 17:15

پنجشنبه

1389/10/23

دانشکده علوم اجتماعی

3

زبان انگلیسی

رئیسی

17:30 - 19

پنجشنبه

1389/10/23

دانشکده علوم اجتماعی

 

 

 

عمومی کد M:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

فارسی

اخوان

14 - 15:30

جمعه

1389/10/24

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

اندیشه اسلامی

گنجی

15:45 - 17:15

جمعه

1389/10/24

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

زبان انگلیسی

نصرالهی

17:30 - 19

جمعه

1389/10/24

td>

تاریخ

مکان

1

ریاضی عمومی 1

کاظمی فرد

15:30 - 17:30

پنج شنبه

1389/10/23

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

رشته مهندسی نفت:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

ریاضی عمومی 1

کاظمی فرد

15:30 - 17:30

پنج شنبه

1389/10/23

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

رشته مهندسی پزشکی:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

ریاضی عمومی 1

کاظمی فرد

15:30 - 17:30

پنج شنبه

1389/10/23

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

مقطع کارشناسی ارشد:

رشته  MBA :

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

تئوری های مدیریت

یزدان پرست

14 - 17

پنج شنبه

1389/10/23

دانشکده علوم اجتماعی

2

زبان تخصصی

دریس

17 - 20

پنج شنبه

1389/10/23

دانشکده علوم اجتماعی

3

مدیریت استراتژیک

فراهانی

17 - 20

جمعه

1389/10/24

دانشکده علوم اجتماعی

 

 

 

رشته  مدیریت اجرایی (EMBA) :

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

زبان تخصصی

دریس

17 - 20

پنج شنبه

1389/10/23

دانشکده علوم اجتماعی

2

اقتصاد مدیریت

سروی

14 - 15:30

جمعه

1389/10/24

دانشکده علوم اجتماعی

3

حسابداری مدیریت

سروی

15:30 - 17

جمعه

1389/10/24

دانشکده علوم اجتماعی

4

مدیریت استراتژیک

فراهانی

17 - 20

جمعه

1389/10/24

دانشکده علوم اجتماعی

 

 

 

 

رشته  مدیریت بازرگانی:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

تئوری های مدیریت

یزدان پرست

14 - 17

پنج شنبه

1389/10/23

دانشکده علوم اجتماعی

2

زبان تخصصی

دریس

17 - 20

پنج شنبه

1389/10/23

دانشکده علوم اجتماعی

3

مدیریت رفتار سازمانی

مدرسی

14 - 15:30

جمعه

1389/10/24

دانشکده علوم اجتماعی

4

مدیریت استراتژیک

فراهانی

17 - 20

جمعه

1389/10/24

دانشکده علوم اجتماعی

 

 

 

 

رشته  مدیریت دولتی:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

تئوری های مدیریت

یزدان پرست

14 - 17

پنج شنبه

1389/10/23

دانشکده علوم اجتماعی

2

منابع انسانی

مدرسی

12 - 13:30

جمعه

1389/10/24

دانشکده علوم اجتماعی

3

مدیریت رفتار سازمانی

مدرسی

14 - 15:30

جمعه

1389/10/24

دانشکده علوم اجتماعی

4

زبان تخصصی

عسگری

15:30- 17

جمعه

1389/10/24

دانشکده علوم اجتماعی

 

 

 

 

رشته پژوهش هنر:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

زبان تخصصی

عبدی

8 - 12

جمعه

1389/10/24

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

رشته آموزش زبان انگلیسی:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

اصول و روش تدریس

 گرامی

8 - 9:30

جمعه

1389/10/24

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

روان شناسی آموزش زبان

 گرامی

9:30 - 11

جمعه

1389/10/24

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

رشته مدیریت فن‌آوری اطلاعات:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

مدیریت رفتار سازمانی

مدرسی

14 - 15:30

جمعه

1389/10/24

دانشکده علوم اجتماعی

 

 

رشته مهندسی صنایع:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

تصمیم گیری با معیار های چند گانه

کاظمی فرد

14 - 15:30

پنجشنبه

1389/10/23

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

طراحی سیستم ها

تفضلیان

15:30 - 17

پنجشنبه

1389/10/23

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

آمار

تفضلیان

8 - 10:30

جمعه

1389/10/24

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

رشته روانشناسی:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

متون تخصصی

طالب زاده

12 - 15

جمعه

1389/10/24

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

روانشناسی اجتماعی

محمدی

14 - 16

پنجشنبه

1389/10/23

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

روانشناسی عمومی

فرضی

8 - 9:30

جمعه

1389/10/24

ساختمان فرهنگ تفاهم

4

روانشناسی رشد

فرضی

9:30- 11

جمعه

1389/10/24

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

 

رشته زیست شناسی(بیوشیمی):

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

بیو شیمی غشاء

شیرعلی

14- 15:30

پنجشنبه

1389/10/23

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

بیوشیمی هورمون

شیرعلی

15:30 - 17

پنجشنبه

1389/10/23

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

زبان تخصصی

شیرعلی

17 - 18:30

پنجشنبه

1389/10/23

ساختمان فرهنگ تفاهم

4

لیپید و قند

لامع راد

18:30 - 20

پنجشنبه

1389/10/23

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

 

رشته بیوتکنولوژی:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

میکروبیولوژی

سنبله کار

14 - 15:30

پنجشنبه

1389/10/23

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 رشته حقوق جزا:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

مسئولیت مدنی

بخشوده

17 - 18:30

پنجشنبه

1389/10/23

ساختمان انقلاب

 

 

 رشته حقوق بین الملل:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

مسئولیت مدنی

بخشوده

17 - 18:30

پنجشنبه

1389/10/23

ساختمان انقلاب

 

 

 رشته حقوق خصوصی:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

مسئولیت مدنی

بخشوده

17 - 18:30

پنجشنبه

1389/10/23

ساختمان انقلاب

 

 

 

آدرس مراکز برگزاری:

1- ساختمان فرهنگ تفاهم : میدان توحید - ابتدای خیابان میرخانی(نصرت شرقی) - جنب بوستان گلبار - پلاک 230

2- دانشکده علوم اجتماعی : ضلع جنوب شرقی پل نصر(گیشا)- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3- ساختمان انقلاب : میدان انقلاب - ابتدای خیابان آزادی - نرسیده به جمالزاده-  کوچه قائم مقام - پلاک 37 - طبقه اولگروه : برنامه کلاسی - تاریخ : 1389/10/22 - تعداد بازدید : 780 -- گزارش ایراد در سایت

بخش نظرات

تا کنون نظر و دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده. شما اولین نفر باشید!

در این فرم می‌توانید نظر خود را راجع به این مطلب ثبت کنید.
لطفاً به قوانین زیر توجه فرمایید:
1- پر کردن مواردی که با عبارت اجباری (قرمز رنگ) مشخص شده‌اند اجباری است.
2- در ثبت کد امنیتی دقت کنید. اگر اشتباه کنید، باید از ابتدا فرم را پر کنید.
3- چنانچه مایل هستید نظرتان به صورت محرمانه باقی بماند و در سایت منتشر نشود، تیک محرمانه را بزنید.
4- چنانچه مایل هستید در صورت پاسخ گرفتن نظرتان از پشتیبان‌های سایت، به شما اطلاع رسانی شود، تیک (از پاسخ باخبرم کن) را بزنید. بدیهی است در این حالت حتما باید آدرس ایمیل یا شماره تماس معتبر وارد کرده باشید.
5- از درج نظرتان با حروف انگلیسی خودداری کنید.
6- نظراتی که حاوی توهین، کنایه، تحقیر و مخالف با شان یک سایت آموزشی باشند منتشر نمی‌شوند.
7- پاسخ پشتیبانان سایت با رنگ متفاوت مشخص شده.
8- پشتیبانان سایت پس از بررسی نظرات و در صورتیکه مغایرتی با قوانین ذکر شده وجود نداشته باشد، آنها را در مدت زمان کوتاهی منتشر می‌کنند.
7- سایت دانشپذیر و موسسه فرهنگ تفاهم مسئولیتی در قبال نظرات کاربران ندارند.
نام و نام خانوادگی (فارسی)(اجباری)
ایمیل(پست الکترونیک) (انگلیسی)(اختیاری)(در ابتدای آدرس www نگذارید!)
وب‌سایت یا وبلاگ (انگلیسی)(اختیاری)
تلفن (همراه) (عدد)(اختیاری)(کد، پیش شماره و صفر ثبت شود. خط تیره ثبت نشود.)
متن پیام
امکانات محرمانه
از پاسخ باخبرم کن!
لطفا جهت بررسی امنیت، "من ربات نیستم (I'm not a robot)" را تیک بزنید.

بازگشت بازگشت به صفحه نخست
» ورود به سیستم
نام کاربری
گذرواژه

پیوند‌ها