سخن روز
امروز : شنبه 29 تير 1398 برابر با و Sat 20 Jul 2019 آخرین بروز رسانی سایت : شنبه 15 تير 1398

تبلیغات

برنامه کلاسی ارشد جدید

برنامه کلاسی ارشد جدید

 

 

برنامه کلاسی

مقطع کارشناسی ارشد

بنیاد گسترش دانشپذیر

 

 

 

A کد - MBA

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 پنجشنبه زبان تخصصی  1
18 - 20 پنجشنبه تئوریهای مدیریت 2
17 - 18:30 جمعه مدیریت استراتژیک 3

 

C کد - MBA

ساعت روز درس ردیف
18:30 - 20 شنبه مدیریت استراتژیک  1
17 - 18:30 دوشنبه تئوریهای مدیریت 2
18:30 - 20 دوشنبه زبان تخصصی 3Aمدیریت بازرگانی - کد

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 پنجشنبه زبان تخصصی  1
18 - 20 پنجشنبه تئوریهای مدیریت 2
17 - 18:30 جمعه مدیریت استراتژیک 3
18:30 - 20 جمعه رفتار سازمانی 4

 

Cمدیریت بازرگانی - کد

ساعت روز درس ردیف
17 - 18:30 شنبه مدیریت استراتژیک  1
18:30 - 20 شنبه رفتار سازمانی 2
17 - 18:30 دوشنبه تئوریهای مدیریت 3
18:30 - 20 دوشنبه زبان تخصصی 4

 

مدیریت دولتی (کلیه گرایشها)

ساعت روز درس ردیف
14 - 16 پنجشنبه تئوریهای مدیریت  1
16 - 18 پنجشنبه منابع انسانی 2
18 - 20 پنجشنبه رفتار سازمانی 3
12:30 - 14 جمعه زبان تخصصی 4

 

 

 

مدیریت اجرایی

ساعت روز درس ردیف
14 - 16 پنجشنبه زبان تخصصی  1
13 - 14:30 جمعه اقتصاد مدیریت 2
14:30 - 17 جمعه مدیریت مالی 3
17 - 20 جمعه مدیریت استراتژیک 4

 

 

روانشناسی عمومی

ساعت روز درس ردیف
10 - 13 جمعه روانشناسی عمومی  1
13 - 15 جمعه روانشناسی رشد 2
15 - 17 جمعه روانشناسی اجتماعی 3
17 - 20 پنجشنبه زبان تخصصی 4 

*حقوق خصوصی

ساعت روز درس ردیف
13 - 16:30 پنجشنبه آئین نگارش آراء قضایی  1
17 - 18:30 پنجشنبه اصول فقه 1 2
9:30 - 11 جمعه حقوق تجارت 3
11 - 12:30 جمعه حقوق رقابت تجاری 4
12:30 - 14 جمعه آئین دادرسی مدنی 5


 

*حقوق جزا و جرم شناسی

ساعت روز درس ردیف
17 - 18:30 پنجشنبه جرم شناسی  1
18:30 - 20 پنجشنبه اصول فقه 1 2
8 - 9:30 جمعه حقوق جزای بین الملل 3
9:30 - 11 جمعه روش تحقیق 4
11 - 12:30 جمعه آئین دادرسی کیفری 5


 

*حقوق بین الملل

ساعت روز درس ردیف
8 - 9:30 جمعه حقوق جزای بین الملل  1
9:30 - 11 جمعه روش تحقیق 2
11 - 12:30 جمعه حقوق بین الملل اسلامی 3
13 - 14:30 جمعه سازمانهای بین المللی 4
14:30 - 16 جمعه حقوق بشر 5
آموزش زبان انگلیسی(Teaching)

ساعت روز درس ردیف
8 - 9:30 جمعه زبان شناسی  1
99:30 - 11 جمعه اصول و روش تدریس 2
11 - 12 جمعه روانشناسی آموزش زبان 3
12 - 13 جمعه آوا شناسی 4

 

 

جامعه شناسی

ساعت روز درس ردیف
8 - 9:30 جمعه بینشهای جامعه شناسی  1
9:30 - 11 جمعه جامعه شناسی جوانان 2
11 - 12:30 جمعه توسعه اجتماعی - اقتصادی 3
12:30 - 14 جمعه جامعه شناسی مسائل اجتماعی 4
18:30 - 20 پنجشنبه زبان تخصصی 5

 

 

تربیت بدنی (مدیریت)

ساعت روز درس ردیف
14 - 17 پنجشنبه زبان تخصصی  1
17 - 18 جمعه تئوریهای سازمان و مدیریت 2
18 - 19 جمعه مدیریت رویدادها 3
19 - 20 جمعه مدیریت اماکن 4

 

 

علوم تربیتی  (مدیریت آموزشی)

ساعت روز درس ردیف
15:30 - 17 پنجشنبه اصول مدیریت آموزشی  1
17 - 18:30 پنجشنبه نظارت و راهنمایی 2
18:30 - 20 پنجشنبه اصول برنامه ریزی آموزشی 3
17 - 18:30 جمعه مکاتب فلسفی 4

 

 

علوم تربیتی  (برنامه ریزی درسی)

ساعت روز درس ردیف
14 - 15:30 پنجشنبه فناوری آموزش پیشرفته  1
15:30 - 17 پنجشنبه اصول برنامه ریزی درسی 2
17 - 18:30 پنجشنبه برنامه ریزی آموزشی 3
18:30 - 20 جمعه تعلیم و تربیت اسلامی 4


 

زبان و ادبیات فارسی

ساعت روز درس ردیف
11 - 13 جمعه عربی 1  1
13 - 15 جمعه زبان تخصصی 2
8 - 9:30 جمعه ناصرخسرو و سنایی 3
9:30 - 11 جمعه تاریخ بیهقی 4 

علوم اقتصادی

ساعت روز درس ردیف
17 - 18:30 جمعه اقتصاد خرد  1
18:30 - 20 جمعه اقتصاد کلان 2

 

 

علوم سیاسی

ساعت روز درس ردیف
14 - 15:30 جمعه جامعه شناسی سیاسی  1
15:30 - 17 جمعه نظریات سیاسی 2
17 - 18:30 جمعه فقه سیاسی 3
18:30 - 20 جمعه روش تحقیق 4

 

 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ساعت روز درس ردیف
14 - 15:30 پنج شنبه مکتبهای جغرافیایی  1
15:30 - 17 پنج شنبه ژئومورفولوژی 2
17 - 18:30 پنج شنبه جغرافیای شهری پیشرفته 3
18:30 - 20 پنج شنبه روشهای برنامه ریزی 4

 

 

حسابداری

ساعت روز درس ردیف
18 - 20 جمعه حسابداری مدیریت  1
14 - 16 جمعه حسابرسی پیشرفته 2
16 - 18 جمعه حسابداری دولتی 3

 

 

پژوهش هنر

ساعت روز درس ردیف
13 - 14:30 جمعه فرهنگ و ادبیات ایران  1
9 - 12 جمعه زبان تخصصی 2
15 - 16:30 پنجشنبه حکمت هنر اسلامی 3

 

 

بیوشیمی

ساعت روز درس ردیف
14 - 15:30 پنجشنبه بیوشیمی غشاء  1
15:30 - 17 پنجشنبه بیوشیمی هورمون 2
17 - 18:30 پنجشنبه لیپید و قند 3
18:30 - 20 پنجشنبه زبان تخصصی 4

 

 

مهندسی بیوتکنولوژی

ساعت روز درس ردیف
8 - 9:30 جمعه بیوشیمی  1
9:45 - 11:15 جمعه میکروبیولوژی 2
11:30 - 13 جمعه سیتوژنتیک 3
13 - 14:30 جمعه زیست شناسی 4

 

 

مهندسی صنایع (سیستم و بهره وری)

ساعت روز درس ردیف
17 - 20 پنجشنبه آمار مهندسی  1
13 - 15 جمعه استراتژیک 2
15 - 17 جمعه تصمیم گیری 3

 

 

مهندسی صنایع (صنایع)

ساعت روز درس ردیف
17 - 20 پنجشنبه آمار مهندسی  1
15 - 17 جمعه تصمیم گیری 2
17 - 20 جمعه طراحی سیستمهای صنعتی 3

 

 

مهندسی کامپیوتر

ساعت روز درس ردیف
13 - 15 پنجشنبه الگوریتمهای پیشرفته  1
16 - 18 پنجشنبه پایگاه داده پیشرفته 2
18 - 20 پنجشنبه سیستم عامل 3

 

 

*مهندسی عمران (راه و ترابری)

ساعت روز درس ردیف
17 - 20 جمعه ریاضیات عالی مهندسی  1
8 - 11 جمعه طرح روسازی پیشرفته 2
11 - 14 جمعه طرح هندسی راه پیشرفته 3

 

 

*مهندسی عمران ( سازه ها)

ساعت روز درس ردیف
17 - 20 جمعه ریاضیات عالی مهندسی  1
8 - 11 جمعه هیدرولیک پیشرفته 2
11 - 14 جمعه روش اجزاء محدود 3

 

 

مهندسی مکانیک

ساعت روز درس ردیف
15 - 17 پنجشنبه مقاومت مصالح پیشرفته  1
17 - 20 پنجشنبه مکانیک محیط پیوسته 2
17 - 20 جمعه ریاضیات پیشرفته 3

 

 

مهندسی معماری

ساعت روز درس ردیف
15 - 16:30 جمعه سیر اندیشه های معماری  1
16:45 - 18:15 جمعه نظریه و روشهای طراحی 2
18:30 - 20 جمعه روش تحقیق معماری 3
16 - 18:30 پنجشنبه حکمت هنر اسلامی 4

 

 

مدیریت فناوری اطلاعات (کلیه گرایشها)

ساعت روز درس ردیف
15:30 - 17 پنجشنبه تحلیل آماری  1
8 - 10 جمعه بازمهندسی فرایند کسب و کار 2
10 - 12 جمعه منطق فازی و هوش مصنوعی 3
13 - 14:30 جمعه تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان 4

 

 

شیمی آلی

ساعت روز درس ردیف
17 - 20 پنجشنبه شیمی آلی  1
8 - 10 جمعه شیمی فیزیک 2
10 - 12 جمعه شیمی تجزیه 3

 

 

شیمی تجزیه

ساعت روز درس ردیف
17 - 20 پنجشنبه شیمی آلی  1
14 - 17 پنجشنبه شیمی معدنی 2
10 - 12 جمعه شیمی تجزیه 3

 

 

شیمی معدنی

ساعت روز درس ردیف
17 - 20 پنجشنبه شیمی آلی  1
14 - 17 پنجشنبه شیمی معدنی 2
10 - 12 جمعه شیمی تجزیه 3

 

 

فیتو شیمی
 

ساعت روز درس ردیف
17 - 20 پنجشنبه شیمی آلی  1
14 - 17 پنجشنبه شیمی معدنی 2
10 - 12 جمعه شیمی تجزیه 3


 

مدیریت رسانه

ساعت روز درس ردیف
7:30 - 9 جمعه بنیادهای علم سیاست  1
9- 11 جمعه آئین نگارش 2
11 - 13 جمعه مدیریت عمومی 3
18:30 - 20 پنجشنبه زبان تخصصی 4

 

 

 

آدرس مراکز برگزاری:

1- ساختمان دانشپذیر : میدان توحید - ابتدای خیابان میرخانی(نصرت شرقی) - جنب بوستان گلبار - پلاک 230

2- دانشکده پرستاری دانشگاه تهران : میدان توحید - خیابان میرخانی(نصرت شرقی)

 گروه : برنامه کلاسی - تاریخ : 1391/05/14 - تعداد بازدید : 6011 -- گزارش ایراد در سایت

بخش نظرات

تا کنون نظر و دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده. شما اولین نفر باشید!

در این فرم می‌توانید نظر خود را راجع به این مطلب ثبت کنید.
لطفاً به قوانین زیر توجه فرمایید:
1- پر کردن مواردی که با عبارت اجباری (قرمز رنگ) مشخص شده‌اند اجباری است.
2- در ثبت کد امنیتی دقت کنید. اگر اشتباه کنید، باید از ابتدا فرم را پر کنید.
3- چنانچه مایل هستید نظرتان به صورت محرمانه باقی بماند و در سایت منتشر نشود، تیک محرمانه را بزنید.
4- چنانچه مایل هستید در صورت پاسخ گرفتن نظرتان از پشتیبان‌های سایت، به شما اطلاع رسانی شود، تیک (از پاسخ باخبرم کن) را بزنید. بدیهی است در این حالت حتما باید آدرس ایمیل یا شماره تماس معتبر وارد کرده باشید.
5- از درج نظرتان با حروف انگلیسی خودداری کنید.
6- نظراتی که حاوی توهین، کنایه، تحقیر و مخالف با شان یک سایت آموزشی باشند منتشر نمی‌شوند.
7- پاسخ پشتیبانان سایت با رنگ متفاوت مشخص شده.
8- پشتیبانان سایت پس از بررسی نظرات و در صورتیکه مغایرتی با قوانین ذکر شده وجود نداشته باشد، آنها را در مدت زمان کوتاهی منتشر می‌کنند.
7- سایت دانشپذیر و موسسه فرهنگ تفاهم مسئولیتی در قبال نظرات کاربران ندارند.
نام و نام خانوادگی (فارسی)(اجباری)
ایمیل(پست الکترونیک) (انگلیسی)(اختیاری)(در ابتدای آدرس www نگذارید!)
وب‌سایت یا وبلاگ (انگلیسی)(اختیاری)
تلفن (همراه) (عدد)(اختیاری)(کد، پیش شماره و صفر ثبت شود. خط تیره ثبت نشود.)
متن پیام
امکانات محرمانه
از پاسخ باخبرم کن!
لطفا جهت بررسی امنیت، "من ربات نیستم (I'm not a robot)" را تیک بزنید.

بازگشت بازگشت به صفحه نخست
» ورود به سیستم
نام کاربری
گذرواژه

پیوند‌ها