سخن روز
امروز : شنبه 29 تير 1398 برابر با و Sat 20 Jul 2019 آخرین بروز رسانی سایت : شنبه 15 تير 1398

تبلیغات

برنامه کلاسی تخصصی کارشناسی جدید

برنامه کلاسی

دروس تخصصی مقطع کارشناسی

بنیاد گسترش دانشپذیر

 

 

 

حسابداری کد A

ساعت روز درس ردیف
8 - 10 جمعه اصول حسابداری 1  1
10 - 12 جمعه مبانی سازمان و مدیریت 2

 

حسابداری کد B

ساعت روز درس ردیف
8 - 10 جمعه مبانی سازمان و مدیریت  1
10 - 12 جمعه اصول حسابداری 1 2

 

 

حسابداری کد C

ساعت روز درس ردیف
12 - 14 جمعه اصول حسابداری 1  1
14 - 16 جمعه مبانی سازمان و مدیریت 2

 

 

حسابداری کد D

ساعت روز درس ردیف
12 - 14 جمعه مبانی سازمان و مدیریت  1
14 - 16 جمعه اصول حسابداری 1 2

 

 

حسابداری کد E

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 جمعه اصول حسابداری 1  1
18 - 20 جمعه مبانی سازمان و مدیریت 2

 

 

حسابداری کد F

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 جمعه مبانی سازمان و مدیریت  1
18 - 20 جمعه اصول حسابداری 1 2

 

حسابداری کد G

ساعت روز درس ردیف
8 - 10 سه شنبه اصول حسابداری 1  1
10 - 12 سه شنبه مبانی سازمان و مدیریت1 2


مدیریت بازرگانی کد A

ساعت روز درس ردیف
8 - 10 جمعه اصول حسابداری 1  1
10 - 12 جمعه مبانی سازمان و مدیریت 2

 

مدیریت بازرگانی کد B

ساعت روز درس ردیف
8 - 10 جمعه مبانی سازمان و مدیریت  1
10 - 12 جمعه اصول حسابداری 1 2

 

 

مدیریت بازرگانی کد C

ساعت روز درس ردیف
12 - 14 جمعه اصول حسابداری 1  1
14 - 16 جمعه مبانی سازمان و مدیریت 2

 

 

مدیریت بازرگانی کد D

ساعت روز درس ردیف
12 - 14 جمعه مبانی سازمان و مدیریت  1
14 - 16 جمعه اصول حسابداری 1 2

 

 

مدیریت بازرگانی کد E

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 جمعه اصول حسابداری 1  1
18 - 20 جمعه مبانی سازمان و مدیریت 2

 

 

مدیریت بازرگانی  کد F

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 جمعه مبانی سازمان و مدیریت  1
18 - 20 جمعه اصول حسابداری 1 2

 

مدیریت بازرگانی  کد G

 

ساعت روز درس ردیف
8 - 10 سه شنبه اصول حسابداری 1  1
10 - 12 سه شنبه مبانی سازمان و مدیریت1 2

 

 

مدیریت جهانگردی  کد A

ساعت روز درس ردیف
14 - 16 جمعه اقتصاد خرد  1
16 - 18 جمعه مبانی سازمان و مدیریت 2

 

 

مدیریت جهانگردی  کد B

 

ساعت روز درس ردیف
17 - 18:30 دوشنبه اقتصاد خرد  1
18:30 - 20 دوشنبه مبانی سازمان و مدیریت 2

مدیریت دولتی  کد A

ساعت روز درس ردیف
14 - 16 جمعه اقتصاد خرد  1
16 - 18 جمعه مبانی سازمان و مدیریت 2

 
 

مدیریت دولتی  کد B

 

ساعت روز درس ردیف
17 - 18:30 دوشنبه اقتصاد خرد  1
18:30 - 20 دوشنبه مبانی سازمان و مدیریت 2

 

علوم اقتصادی  کد A

ساعت روز درس ردیف
14 - 16 جمعه اقتصاد خرد  1
16 - 18 جمعه مبانی سازمان و مدیریت 2

 

 

مدیریت صنعتی  کد A

ساعت روز درس ردیف
14 - 16 جمعه اقتصاد خرد  1
16 - 18 جمعه مبانی مدیریت صنعتی 2

 

 

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار  کد A

ساعت روز درس ردیف
8 - 10 جمعه ریاضی عمومی 1  1
10 - 12 جمعه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2

 

 

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار  کد B

 

ساعت روز درس ردیف
17 - 18:30 چهارشنبه ریاضی عمومی 1  1
18:30 - 20 چهارشنبه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2

 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)  کد A

ساعت روز درس ردیف
8 - 10 جمعه ریاضی عمومی 1  1
10 - 12 جمعه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2

 

 

مهندسی فناوری اطلاعات(IT)  کد B

ساعت روز درس ردیف
17 - 18:30 چهارشنبه ریاضی عمومی 1  1
18:30 - 20 چهارشنبه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2


 
مهندسی کامپیوتر - سخت افزار  کد A

ساعت روز درس ردیف
8 - 10 جمعه ریاضی عمومی 1  1
10 - 12 جمعه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2

 

 

مهندسی کامپیوتر - سخت افزار  کد B

 

ساعت روز درس ردیف
17 - 18:30 چهارشنبه ریاضی عمومی 1  1
18:30 - 20 چهارشنبه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2

 


علوم  کامپیوتر  کد A

ساعت روز درس ردیف
8 - 10 جمعه ریاضی عمومی 1  1
10 - 12 جمعه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2

 

 

 

مهندسی عمران   کد A

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 جمعه ریاضی عمومی 1  1
18 - 20 جمعه فیزیک پایه 2

 

 

مهندسی عمران   کد B

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 جمعه فیزیک پایه  1
18 - 20 جمعه ریاضی عمومی 1 2

 

 

مهندسی عمران   کد C

 

ساعت روز درس ردیف
17 - 18:30 شنبه فیزیک پایه  1
18:30 - 20 شنبه ریاضی عمومی 1 2

 

 

مهندسی برق   کد A

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 جمعه ریاضی عمومی 1  1
18 - 20 جمعه فیزیک پایه 2

 

 

مهندسی برق   کد B

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 جمعه فیزیک پایه  1
18 - 20 جمعه ریاضی عمومی 1 2

 

 

 

مهندسی برق   کد C

ساعت روز درس ردیف
17 - 18:30 شنبه فیزیک پایه  1
18:30 - 20 شنبه ریاضی عمومی 1 2

 

 

مهندسی مکانیک   کد A

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 جمعه ریاضی عمومی 1  1
18 - 20 جمعه فیزیک پایه 2

 

 

مهندسی مکانیک   کد B

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 جمعه فیزیک پایه  1
18 - 20 جمعه ریاضی عمومی 1 2

 

 

مهندسی مکانیک   کد C

 

ساعت روز درس ردیف
17 - 18:30 شنبه فیزیک پایه  1
18:30 - 20 شنبه ریاضی عمومی 1 2

 

مهندسی هوافضا   کد A

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 جمعه ریاضی عمومی 1  1
18 - 20 جمعه فیزیک پایه 2

 

 

مهندسی هوافضا   کد B

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 جمعه فیزیک پایه  1
18 - 20 جمعه ریاضی عمومی 1 2

 

 

 

مهندسی رباتیک   کد A

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 جمعه ریاضی عمومی 1  1
18 - 20 جمعه فیزیک پایه 2

 

 

مهندسی رباتیک   کد B

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 جمعه فیزیک پایه  1
18 - 20 جمعه ریاضی عمومی 1 2

 

 

 

مهندسی متالوژی مواد   کد A

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 جمعه ریاضی عمومی 1  1
18 - 20 جمعه فیزیک پایه 2

 

 

مهندسی متالوژی مواد   کد B

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 جمعه فیزیک پایه  1
18 - 20 جمعه ریاضی عمومی 1 2

 

 

 

مهندسی راه آهن   کد A

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 جمعه ریاضی عمومی 1  1
18 - 20 جمعه فیزیک پایه 2

 

 

مهندسی راه آهن   کد B

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 جمعه فیزیک پایه  1
18 - 20 جمعه ریاضی عمومی 1 2

 

 

 

مهندسی پزشکی   کد A

ساعت روز درس ردیف
12 - 14 جمعه برنامه سازی پیشرفته  1
14 - 16 جمعه ریاضی عمومی 1 2

 

 

 

مهندسی صنایع   کد A

ساعت روز درس ردیف
14 - 16 جمعه مدیریت مهندسی  1
16 - 18 جمعه ریاضی عمومی 1 2
18 - 20 جمعه فیزیک پایه 3

 

 

مهندسی مدیریت پروژه   کد A

ساعت روز درس ردیف
14 - 16 جمعه مدیریت مهندسی  1
16 - 18 جمعه ریاضی عمومی 1 2
18 - 20 جمعه فیزیک پایه 3

 

 

مهندسی مدیریت اجرایی   کد A

ساعت روز درس ردیف
14 - 16 جمعه مدیریت مهندسی  1
16 - 18 جمعه ریاضی عمومی 1 2
18 - 20 جمعه فیزیک پایه 3

 

 

مهندسی شهرسازی   کد A

ساعت روز درس ردیف
8 - 10 جمعه ریاضی عمومی 1  1
10 - 12 جمعه آمار در شهرسازی 2
12 - 13:30 جمعه  درآمدی بر  شهرشناسی 3
13:30 - 15 جمعه جغرافیای شهری 4

 

 

 

حقوق   کد C

ساعت روز درس ردیف
8 - 9:30 چهارشنبه مقدمه علم حقوق  1
9:45 - 11:15 چهارشنبه حقوق اساسی 2
11:30 - 13 چهارشنبه اصول فقه 1 3

 

 

حقوق   کد B

ساعت روز درس ردیف
15 - 16:30 شنبه مقدمه علم حقوق  1
16:45 - 18:15 شنبه حقوق اساسی 2
18:30 - 20 شنبه اصول فقه 1 3

 

 

حقوق   کد A

 

ساعت روز درس ردیف
15 - 16:30 جمعه مقدمه علم حقوق  1
16:45 - 18:15 جمعه حقوق اساسی 2
18:30 - 20 جمعه اصول فقه 1 3


روانشناسی عمومی   کد A

ساعت روز درس ردیف
8 - 10 جمعه روانشناسی تربیتی  1
10 - 12 جمعه روانشناسی عمومی 1 2
12 - 14 جمعه کلیات فلسفه 3

 

 

روانشناسی عمومی   کد B

ساعت روز درس ردیف
10 - 12 جمعه کلیات فلسفه  1
12 - 14 جمعه روانشناسی عمومی 1 2
14 - 16 جمعه روانشناسی تربیتی 3

 

 

مدیریت آموزشی   کد A

ساعت روز درس ردیف
8 - 10 جمعه روانشناسی تربیتی  1
10 - 12 جمعه روانشناسی عمومی 1 2
12 - 14 جمعه کلیات فلسفه 3

 

 

مدیریت آموزشی   کد B

ساعت روز درس ردیف
10 - 12 جمعه کلیات فلسفه  1
12 - 14 جمعه روانشناسی عمومی 1 2
14 - 16 جمعه روانشناسی تربیتی 3

 

 

*راهنمایی و مشاوره   کد A

ساعت روز درس ردیف
8 - 10 جمعه روانشناسی تربیتی  1
10 - 12 جمعه روانشناسی عمومی 1 2
12 - 14 جمعه کلیات فلسفه 3

 

 

*راهنمایی و مشاوره   کد B

ساعت روز درس ردیف
10 - 12 جمعه کلیات فلسفه  1
12 - 14 جمعه روانشناسی عمومی 1 2
14 - 16 جمعه روانشناسی تربیتی 3

 

 

*آموزش پیش دبستانی و دبستانی   کد A

ساعت روز درس ردیف
8 - 10 جمعه روانشناسی تربیتی  1
10 - 12 جمعه روانشناسی عمومی 1 2
12 - 14 جمعه کلیات فلسفه 3

 

 

*آموزش پیش دبستانی و دبستانی   کد B

ساعت روز درس ردیف
10 - 12 جمعه کلیات فلسفه  1
12 - 14 جمعه روانشناسی عمومی 1 2
14 - 16 جمعه روانشناسی تربیتی 3

 

 

*مترجمی زبان   کد A

ساعت روز درس ردیف
8 - 10 جمعه خواندن و درک مفاهیم 1  1
10 - 12 جمعه فنون یادگیری زبان 2

 

 

*ادبیات انگلیسی   کد A

ساعت روز درس ردیف
8 - 10 جمعه خواندن و درک مفاهیم 1  1
10 - 12 جمعه فنون یادگیری زبان 2

 

 

*تربیت بدنی   کد A

ساعت روز درس ردیف
16 - 17 چهارشنبه حرکات اصلاحی  1
17 - 18 چهارشنبه تغذیه ورزشی 2
18 - 19 چهارشنبه فیزیولوژی انسانی 3
19 - 20 چهارشنبه آمادگی جسمانی 4

 

 

علوم سیاسی   کد A

ساعت روز درس ردیف
17 - 20 شنبه مبانی علم سیاست  1
17 - 18:30 سه شنبه حقوق اساسی 2
18:30 - 20 سه شنبه نظام سیاسی و دولت در اسلام 3

 

 

*ادبیات فارسی   کد A

ساعت روز درس ردیف
15 - 16:30 شنبه رودکی و منوچهری  1
16:45 - 18:15 شنبه رستم و سهراب 2
18:30 - 20 شنبه تاریخ بیهقی 3

 

 

آدرس مراکز برگزاری:

1- ساختمان دانشپذیر : میدان توحید - ابتدای خیابان میرخانی(نصرت شرقی) - جنب بوستان گلبار - پلاک 230

2- دانشکده پرستاری دانشگاه تهران : میدان توحید - خیابان میرخانی(نصرت شرقی)گروه : برنامه کلاسی - تاریخ : 1391/05/15 - تعداد بازدید : 3030 -- گزارش ایراد در سایت

بخش نظرات

تا کنون نظر و دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده. شما اولین نفر باشید!

در این فرم می‌توانید نظر خود را راجع به این مطلب ثبت کنید.
لطفاً به قوانین زیر توجه فرمایید:
1- پر کردن مواردی که با عبارت اجباری (قرمز رنگ) مشخص شده‌اند اجباری است.
2- در ثبت کد امنیتی دقت کنید. اگر اشتباه کنید، باید از ابتدا فرم را پر کنید.
3- چنانچه مایل هستید نظرتان به صورت محرمانه باقی بماند و در سایت منتشر نشود، تیک محرمانه را بزنید.
4- چنانچه مایل هستید در صورت پاسخ گرفتن نظرتان از پشتیبان‌های سایت، به شما اطلاع رسانی شود، تیک (از پاسخ باخبرم کن) را بزنید. بدیهی است در این حالت حتما باید آدرس ایمیل یا شماره تماس معتبر وارد کرده باشید.
5- از درج نظرتان با حروف انگلیسی خودداری کنید.
6- نظراتی که حاوی توهین، کنایه، تحقیر و مخالف با شان یک سایت آموزشی باشند منتشر نمی‌شوند.
7- پاسخ پشتیبانان سایت با رنگ متفاوت مشخص شده.
8- پشتیبانان سایت پس از بررسی نظرات و در صورتیکه مغایرتی با قوانین ذکر شده وجود نداشته باشد، آنها را در مدت زمان کوتاهی منتشر می‌کنند.
7- سایت دانشپذیر و موسسه فرهنگ تفاهم مسئولیتی در قبال نظرات کاربران ندارند.
نام و نام خانوادگی (فارسی)(اجباری)
ایمیل(پست الکترونیک) (انگلیسی)(اختیاری)(در ابتدای آدرس www نگذارید!)
وب‌سایت یا وبلاگ (انگلیسی)(اختیاری)
تلفن (همراه) (عدد)(اختیاری)(کد، پیش شماره و صفر ثبت شود. خط تیره ثبت نشود.)
متن پیام
امکانات محرمانه
از پاسخ باخبرم کن!
لطفا جهت بررسی امنیت، "من ربات نیستم (I'm not a robot)" را تیک بزنید.

بازگشت بازگشت به صفحه نخست
» ورود به سیستم
نام کاربری
گذرواژه

پیوند‌ها