سخن روز
امروز : شنبه 29 تير 1398 برابر با و Sat 20 Jul 2019 آخرین بروز رسانی سایت : شنبه 15 تير 1398

تبلیغات

برنامه کلاسی هفته سوم بهمن ماه (16بهمن تا 22 بهمن ماه)

برنامه کلاسی هفته سوم بهمن ماه (16بهمن تا 22 بهمن ماه)

برنامه کلاسی هفته سوم بهمن ماه (16بهمن تا 22 بهمن ماه)

مقطع کارشناسی:

عمومی کد A,B:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

زبان انگلیسی

رجبی

8 - 9:30

پنجشنبه

cancel

cancel

2

فارسی

نظری

9:45 - 11:15

پنجشنبه

cancel

cancel

3

اندیشه اسلامی

صدرا

11:30 - 13

پنجشنبه

cancel

cancel

 

 

 

عمومی کد F:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

فارسی

رعایت

14 - 15:30

جمعه

1389/11/22

دانشکده علوم اجتماعی

2

زبان انگلیسی

نصرالهی

15:45 - 17:15

جمعه

1389/11/22

دانشکده علوم اجتماعی

3

اندیشه اسلامی

گنجی

17:30 - 19

جمعه

1389/11/22

دانشکده علوم اجتماعی

 

 

 

عمومی کد G:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

فارسی

نظری

15 - 16:30

یکشنبه

1389/11/17

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

زبان انگلیسی

نصرالهی

16:45 - 18:15

یکشنبه

1389/11/17

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

اندیشه اسلامی

صدرا

18:30 - 20

یکشنبه

1389/11/17

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

عمومی کد H:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

زبان انگلیسی

رجبی

13:15 - 14:45

پنجشبه

1389/11/21

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

فارسی

اخوان

15 - 17

پنجشنبه

1389/11/21

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

اندیشه اسلامی

محسنی کبیر

Finished

Finished

Finished

Finished

 

 

 

عمومی کد H2:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

زبان انگلیسی

رئیسی

14 - 17

پنجشبه

1389/11/21

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

اندیشه اسلامی

محسنی کبیر

Finished

Finished

Finished

Finished

3

فارسی

اخوان

17:30 - 19

پنجشنبه

1389/11/21

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

عمومی کد K:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

اندیشه اسلامی

صدرا

15 - 16:30

چهارشبه

1389/11/20

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

فارسی

نظری

16:45 - 18:15

چهارشبه

1389/11/20

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

زبان انگلیسی

اشرفی

18:30 - 20

چهارشبه

1389/11/20

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

عمومی کد N:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

فارسی

نظری

15 - 16:30

چهارشبه

1389/11/20

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

زبان انگلیسی

اشرفی

16:45 - 18:15

چهارشبه

1389/11/20

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

اندیشه اسلامی

صدرا

18:30 - 20

چهارشبه

1389/11/20

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

عمومی کد L:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

فارسی

اخوان

14 - 15:30

پنجشبه

cancel

cancel

2

اندیشه اسلامی

محسنی کبیر

15:45 - 17:15

پنجشنبه

cancel

cancel

3

زبان انگلیسی

رئیسی

17:30 - 19

پنجشنبه

cancel

cancel

 

 

 

عمومی کد M:

مدیریت

 

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

فردوسیان

11:30 - 13

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

اقتصاد خرد

قمری

13:15 - 14:45

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

رشته علوم اقتصادی :

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

 

رشته جغرافیا:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

مکتبهای جغرافیایی

شیخ حسنی

14 - 15:30

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

ژئومورفولوژی

شیخ حسنی

15:45 - 17:15

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

جغرافیای شهری

شیخ حسنی

17:30 - 19

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

4

زبان تخصصی

باقری

18:30 - 20

شنبه

1389/11/16

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

 

رشته مهندسی صنایع:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

تصمیم گیری با معیار های چند گانه

کاظمی فرد

14 - 15:30

پنجشنبه

1389/11/21

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

استراتژیک

تفضلیان

15:30 - 17

پنجشنبه

1389/11/21

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

آمار

تفضلیان

8 - 10:30

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

رشته روانشناسی:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

متون تخصصی

طالب زاده

12 - 15

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

روانشناسی اجتماعی

محمدی

14 - 16

پنجشنبه

1389/11/21

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

روانشناسی عمومی

فرضی

8 - 9:30

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

4

روانشناسی رشد

فرضی

9:30- 11

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

 

رشته زیست شناسی(بیوشیمی):

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

بیو شیمی غشاء

شیرعلی

13- 14:30

پنجشنبه

1389/11/21

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

بیوشیمی هورمون

شیرعلی

14:30 - 16

پنجشنبه

1389/11/21

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

زبان تخصصی

شیرعلی

16 - 17:30

پنجشنبه

1389/11/21

ساختمان فرهنگ تفاهم

4

لیپید و قند

شیرعلی

17:30 - 19

پنجشنبه

1389/11/21

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

 

رشته بیوتکنولوژی:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

میکروبیولوژی

سنبله کار

14 - 15:30

پنجشنبه

1389/11/21

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

سیتوژنتیک

اعتماد

15:30 17

پنجشنبه

1389/11/21

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

زیست شناسی

اعتماد

17 - 18:30

پنجشنبه

1389/11/21

ساختمان فرهنگ تفاهم

4

بیو شیمی

شیر علی

19 - 20:30

پنجشنبه

1389/11/21

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

 

 رشته حقوق جزا:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

مسئولیت مدنی

بخشوده

17 - 18:30

پنجشنبه

1389/11/21

ساختمان انقلاب

2

اصول فقه

بخشوده

18:30 - 20

پنجشنبه

1389/11/21

ساختمان انقلاب

3

حقوق جزای بین الملل

مرادی

8 - 9:30

جمعه

cancel

cancel

4

روش تحقیق

مرادی

9:45- 11:15

جمعه

cancel

cancel

5

آئین دادرسی کیفری

پرنور

11:30 - 13

جمعه

cancel

cancel

 

 

 

 

 رشته حقوق بین الملل:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

مسئولیت مدنی

بخشوده

17 - 18:30

پنجشنبه

1389/11/21

ساختمان انقلاب

2

حقوق جزای بین الملل

مرادی

8 - 9:30

جمعه

cancel

cancel

3

روش تحقیق

مرادی

9:45- 11:15

جمعه

cancel

cancel

4

حقوق بین الملل اسلام

مرادی

11:30 - 13

جمعه

cancel

cancel

5

سازمانهای بین الملل

قربانی

13:15 - 14:45

جمعه

cancel

cancel

 

 

 

 

 رشته حقوق خصوصی:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

مسئولیت مدنی

بخشوده

17 - 18:30

پنجشنبه

1389/11/21

ساختمان انقلاب

2

اصول فقه

بخشوده

18:30 - 20

پنجشنبه

1389/11/21

ساختمان انقلاب

3

حقوق تجارت

بدریان

11:15 - 12:45

جمعه

cancel

cancel

4

حقوق بین الملل خصوصی

ابراهیمی

13 - 14:30

جمعه

cancel

cancel

 

 

 

 

رشته علوم اجتماعی:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

بینش های جامعه شناسی

رمضانی

14 - 15:30

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

جامعه شناسی جوانان

رمضانی

15:45 - 17:15

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

توسعه اجتماعی - اقتصادی

رمضانی

17:30 - 19

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

4

جامعه شناسی مسائل اجتماعی

رمضانی

19 - 20

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

5

زبان تخصصی

باقری

17 - 18:30

شنبه

1389/11/16

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

 

رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

زبان تخصصی

نیک بخت

18 - 20

پنجشنبه

1389/11/21

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

تئوری های سازمان و مدیریت

میری

17 - 18

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

مدیریت رویداد ها

میری

18 - 19

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

4

مدیریت اماکن

میری

19 - 20

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

 

رشته علوم اقتصادی:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

اقتصاد خرد

ساعی نیک

16 - 18

چهار شنبه

1389/11/20

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

اقتصاد کلان

ساعی نیک

18- 20

چهار شنبه

1389/11/20

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

رشته  مدیریت رسانه:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

بنیادهای علم سیاست

اسعدی

17 - 18:30

یک شنبه

1389/11/17

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

آیین نگارش زبان فارسی

نظری

18:30 - 20

یک شنبه

1389/11/17

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

مدیریت عمومی

رضایی

15 - 16:30

چهار شنبه

1389/11/20

ساختمان فرهنگ تفاهم

4

زبان تخصصی

ناظری

16:45 - 20

چهار شنبه

1389/11/20

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

 

رشته  مدیریت آموزشی:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

آمار استنباطی

زارعی

17 - 20

دو شنبه

1389/11/18

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

مکاتب فلسفی

کرمی

17 - 18

سه شنبه

1389/11/19

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

اصول برنامه ریزی

کرمی

18 - 19

سه شنبه

1389/11/19

ساختمان فرهنگ تفاهم

4

نظارت و راهنمایی

کرمی

19 - 20

سه شنبه

1389/11/19

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

       

 

 

رشته شیمی آلی - شیمی تجزیه - فتو شیمی:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

زبان تخصصی

عادل

8 - 10

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

شیمی آلی

سمیعی

10 - 13

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

شیمی تجزیه

سمیعی

13 - 16

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

 

رشته  ادبیات فارسی :

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

تاریخ

مکان

1

 

       

ساختمان فرهنگ تفاهم

2

 

     

 

ساختمان فرهنگ تفاهم

3

تاریخ بیهقی

پینو

13 - 14:30

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

4

ناصر خسرو و سنایی

پینو

14:30 - 16

جمعه

1389/11/22

ساختمان فرهنگ تفاهم

 

 

 

 

 

آدرس مراکز برگزاری:

1- ساختمان فرهنگ تفاهم : میدان توحید - ابتدای خیابان میرخانی(نصرت شرقی) - جنب بوستان گلبار - پلاک 230

2- دانشکده علوم اجتماعی : ضلع جنوب شرقی پل نصر(گیشا)- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3- ساختمان انقلاب : میدان انقلاب - ابتدای خیابان آزادی - نرسیده به جمالزاده-  کوچه قائم مقام - پلاک 37 - طبقه اولگروه : برنامه کلاسی - تاریخ : 1389/11/16 - تعداد بازدید : 594 -- گزارش ایراد در سایت

بخش نظرات

تا کنون نظر و دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده. شما اولین نفر باشید!

در این فرم می‌توانید نظر خود را راجع به این مطلب ثبت کنید.
لطفاً به قوانین زیر توجه فرمایید:
1- پر کردن مواردی که با عبارت اجباری (قرمز رنگ) مشخص شده‌اند اجباری است.
2- در ثبت کد امنیتی دقت کنید. اگر اشتباه کنید، باید از ابتدا فرم را پر کنید.
3- چنانچه مایل هستید نظرتان به صورت محرمانه باقی بماند و در سایت منتشر نشود، تیک محرمانه را بزنید.
4- چنانچه مایل هستید در صورت پاسخ گرفتن نظرتان از پشتیبان‌های سایت، به شما اطلاع رسانی شود، تیک (از پاسخ باخبرم کن) را بزنید. بدیهی است در این حالت حتما باید آدرس ایمیل یا شماره تماس معتبر وارد کرده باشید.
5- از درج نظرتان با حروف انگلیسی خودداری کنید.
6- نظراتی که حاوی توهین، کنایه، تحقیر و مخالف با شان یک سایت آموزشی باشند منتشر نمی‌شوند.
7- پاسخ پشتیبانان سایت با رنگ متفاوت مشخص شده.
8- پشتیبانان سایت پس از بررسی نظرات و در صورتیکه مغایرتی با قوانین ذکر شده وجود نداشته باشد، آنها را در مدت زمان کوتاهی منتشر می‌کنند.
7- سایت دانشپذیر و موسسه فرهنگ تفاهم مسئولیتی در قبال نظرات کاربران ندارند.
نام و نام خانوادگی (فارسی)(اجباری)
ایمیل(پست الکترونیک) (انگلیسی)(اختیاری)(در ابتدای آدرس www نگذارید!)
وب‌سایت یا وبلاگ (انگلیسی)(اختیاری)
تلفن (همراه) (عدد)(اختیاری)(کد، پیش شماره و صفر ثبت شود. خط تیره ثبت نشود.)
متن پیام
امکانات محرمانه
از پاسخ باخبرم کن!
لطفا جهت بررسی امنیت، "من ربات نیستم (I'm not a robot)" را تیک بزنید.

بازگشت بازگشت به صفحه نخست
» ورود به سیستم
نام کاربری
گذرواژه

پیوند‌ها