سخن روز
امروز : شنبه 29 تير 1398 برابر با و Sat 20 Jul 2019 آخرین بروز رسانی سایت : شنبه 15 تير 1398

تبلیغات

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد

 

 

برنامه کلاسی

مقطع کارشناسی ارشد
موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم
(بنیاد گسترش دانشپذیر
)

 

 

 

  مدیریت کسب وکار (کلیه گرایشها)

ساعت روز درس ردیف
16 - 18 پنجشنبه زبان تخصصی  1
18 - 20 پنجشنبه مدیریت استراتژیک 2
13:15 - 14:45 جمعه تئوری سازمان 3

   مدیریت بازرگانی(کلیه گرایشها)

ساعت روز درس ردیف
14 - 16 پنجشنبه مدیریت استراتژیک  1
16 - 18 پنجشنبه زبان تخصصی 2
13:15 - 14:45 جمعه تئوریهای مدیریت 3
14:45 - 16:15 جمعه منابع انسانی 4

 

 

   مدیریت دولتی (کلیه گرایشها)

ساعت روز درس ردیف
15 - 16:15 جمعه حقوق اساسی  1
16:15 - 17:30 جمعه مدیریت منابع انسانی 2
17:30 - 18:45 جمعه مدیریت رفتار سازمانی 3
18:45 - 20 جمعه اداره امور عمومی در اسلام 4

 

 

  روانشناسی عمومی

ساعت روز درس ردیف
14 - 15:30 پنجشنبه روانشناسی اجتماعی  1
15:30 - 17 پنجشنبه روانشناسی عمومی 2
17 - 18:30 پنجشنبه روانشناسی رشد 3
11:30 - 13:30 جمعه زبان تخصصی 4

 

 

روانشناسی بالینی

ساعت روز درس ردیف
14 - 15:30 پنجشنبه نظریه های روان درمانی  1
15:30 - 17 پنجشنبه نظریه های شخصیت 2
17 - 18:30 پنجشنبه تاریخچه روانشناسی نوین 3
18:30- 20 پنجشنبه روانشناسی رشد 4

 

 

  حقوق خصوصی

ساعت روز درس ردیف
14 - 16 پنجشنبه متون حقوقی  1
13:45 - 15 جمعه  حقوق مدنی 2
15 - 16:30 جمعه آیین دادرسی مدنی 3
16:30 - 18 جمعه حقوق تجارت 4

 

 حقوق جزا و جرم شناسی

ساعت روز درس ردیف
18 - 20 پنجشنبه متون حقوقی  1
13:30 - 15 جمعه آئین دادرسی کیفری 2
15 - 16:30 جمعه جرم شناسی 3
16:30 - 18 جمعه حقوق جزای عمومی 4

 


 حقوق بین الملل

ساعت روز درس ردیف
13 - 14:30 پنجشنبه سازمانهای بین الملل  1
14:45 - 16:15 پنجشنبه حقوق بشر 2
16:30 -18 پنجشنبه روش تحقیق 3
9:30- 11:30 جمعه حقوق جزای بین الملل 4
11:30 - 13:30 جمعه حقوق بین الملل اسلام 5
  آموزش زبان انگلیسی(Teaching)

ساعت روز درس ردیف
13 - 14:30 جمعه زبان شناسی  1
14:30 - 16 جمعه آوا شناسی 2
16 - 17:30 جمعه نگارش پیشرفته 3
17:30 - 19:30 جمعه اصول و روش تدریس 4

 

 

  * جامعه شناسی

ساعت روز درس ردیف
15:15 -16:30 پنجشنبه زبان تخصصی  1
8 - 9:30 جمعه جامعه شناسی جوانان 2
9:30 - 11 جمعه توسعه اجتماعی - اقتصادی 3
11 - 12:30 جمعه جامعه شناسی مسائل اجتماعی 4
12:30- 14 جمعه بینشهای جامعه شناسی 5

 

 

   * تربیت بدنی (فیزیولوژی ورزشی)

ساعت روز درس ردیف
8 - 9:30 جمعه آمار زیستی  1
9:30 - 11 جمعه روش تحقیق 2
16:45 - 18:15 پنجشنبه اصول برنامه ریزی تمرین و
فعالیت ورزشی
3
18:30 - 20 پنجشنبه فیزیولوژی انسان پیشرفته 4

 

 

 *تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی)

ساعت روز درس ردیف
8 - 9:30 جمعه آمار زیستی  1
9:30 - 11 جمعه روش تحقیق 2
13 - 14:30 پنجشنبه فیزیولوژی پیشرفته 3
14:30 - 16:30 پنجشنبه حرکات شناسی 4

 

 

  علوم تربیتی  (مدیریت آموزشی)

ساعت روز درس ردیف
14 - 15:30 پنجشنبه اصول برنامه ریزی آموزشی  1
15:30- 17 پنجشنبه نظارت و راهنمایی 2
17 - 18:30 پنجشنبه مکاتب فلسفی 3
17 - 20 چهارشنبه مدیریت اسلامی 4

 

 

  * علوم تربیتی  (برنامه ریزی درسی)

ساعت روز درس ردیف
15:30 - 17:45 پنجشنبه فناوری آموزش پیشرفته  1
18 - 20 پنجشنبه تعلیم و تربیت اسلامی 2
8- 9:30 جمعه اصول برنامه ریزی درسی 3
9:45 - 11:15 جمعه کاربرد تئوری ها و اصول یادگیری 4


 

 * زبان و ادبیات فارسی

ساعت روز درس ردیف
13 - 15:15 پنجشنبه عربی  1
8 - 10:15 جمعه ناصرخسرو 2
10:15- 12:45 جمعه زبان تخصصی 3
13 - 14:30 جمعه تاریخ بیهقی 4 

 علوم اقتصادی

ساعت روز درس ردیف
14:30 - 16:30 جمعه اقتصاد خرد 1
16:30 - 18:30 جمعه اقتصاد کلان 2

 

 

  علوم سیاسی

ساعت روز درس ردیف
14:30 -16 جمعه جامعه شناسی سیاسی  1
16 - 17:30 جمعه سمینار انقلاب اسلامی ایران 2
17:30 - 19 جمعه فقه سیاسی 3

 

 

 * جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ساعت روز درس ردیف
8 - 10 جمعه مدل ها و فنون تصمیم گیری  1
10- 12:30 جمعه سیاستهای فضایی در برنامه ریزی شهری 2
14 - 15:30 پنج شنبه طبیعت و شهر در تعالیم و
فرهنگ اسلامی
3
15:45 - 17:15 پنج شنبه مکتب ها و نظریه ها 4

 

 

  * مدیریت رسانه

ساعت روز درس ردیف
14:45 - 16:15 پنج شنبه مدیریت اسلامی  1
16:30 -18 پنج شنبه حقوق بین الملل ارتباط جمعی 2
18:15 - 20 پنج شنبه ارتباط جمعی 3
13:30 - 15 جمعه زبان تخصصی 4

  حسابداری

ساعت روز درس ردیف
10 - 11:30 جمعه حسابداری دولتی  1
11:30 - 13 جمعه حسابرسی پیشرفته 2
13:30 - 15 جمعه حسابداری مدیریت 3

 

 

 

  پژوهش هنر

ساعت روز درس ردیف
8 - 10 جمعه فرهنگ و ادبیات ایران  1
10 - 12 جمعه حکمت هنر اسلامی 2
12 - 14 جمعه زبان تخصصی * 3

 

 

 * بیوشیمی

ساعت روز درس ردیف
13:30 - 15 پنجشنبه لیپید و قند  1
15:15 - 16:45 پنجشنبه بیوشیمی غشاء 2
17 - 18:30 پنجشنبه آنزیمولوژی 3*
11:30 - 13 جمعه کنترل متابولیسم 4*

 

 

* مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی

ساعت روز درس ردیف
14 - 16 جمعه بیوشیمی  1
16:15 - 18 جمعه بیولوژی سلولی مولکولی 2
14 - 16 پنجشنبه سیتوژنتیک 3
16:15 - 18 پنجشنبه میکروبیولوژی 4

 

 

  مهندسی صنایع -بهینه سازی سیستم ها

ساعت روز درس ردیف
14 - 17 پنجشنبه آمار مهندسی  1

9:45 - 11:15

جمعه  تصمیم گیری 2
11:30 - 14 جمعه طراحی سیستمهای صنعتی 3

 

 

  * مهندسی کامپیوتر

ساعت روز درس ردیف
13 - 14:30 پنجشنبه پایگاه داده پیشرفته  1
14:45 - 16:15 پنجشنبه سیستم عامل پیشرفته 2
17 - 18:30 پنجشنبه مهندسی نرم افزار پیشرفته 3

 

 

 مهندسی برق الکترونیک

ساعت روز درس ردیف
14 - 16 جمعه طراحی مدارهای مجتمع خطی  1
16 - 18 جمعه VLSI  طراحی مدارهای 2
18 - 20 جمعه تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات   نیمه هادی 3


 

 * مهندسی عمران (راه و ترابری)

ساعت روز درس ردیف
8 - 10 جمعه طرح هندسی راه پیشرفته  1
10 - 12 جمعه طرح روسازی پیشرفته 2
12 - 14 جمعه ریاضیات عالی مهندسی 3


 

  مهندسی عمران ( مدیریت ساخت)

ساعت روز درس ردیف
10 -12 جمعه مدیریت و مقررات پیمان  1
12 - 14 جمعه مدیریت پروژه 2
14 - 16 جمعه مدیریت و حسابداری پروژه 3

 

  مهندسی عمران ( سازه )

ساعت روز درس ردیف
13 - 14:30 جمعه تئوری الاستیسیته *  1
14:45 - 16:15 جمعه دینامیک سازه ها * 2
15 - 19 پنجشنبه ریاضیات عالی مهندسی 3

 

 

   مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)

ساعت روز درس ردیف
15 - 19 پنجشنبه ریاضیات پیشرفته  1
11:30 - 13 جمعه مکانیک محیط  های پیوسته * 2
13:15 - 14:45 جمعه مقاومت مصالح پیشرفته * 3

 

   مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)

ساعت روز درس ردیف
15 - 19 پنجشنبه ریاضیات پیشرفته  1
11:30 - 13 جمعه مکانیک محیط  های پیوسته * 2
13:15 - 14:45 جمعه محاسبات عددی پیشرفته * 3

 

 

  مهندسی معماری

ساعت روز درس ردیف
16:30 - 18 پنجشنبه نظریه و روشهای طراحی  *  1
18:15- 20 پنجشنبه روش تحقیق معماری * 2
10 - 12 جمعه حکمت هنر اسلامی 3
12 - 14 جمعه سیر اندیشه های معماری 4

 

 

 مدیریت فناوری اطلاعات (کلیه گرایشها)

ساعت روز درس ردیف
8:30 - 10 جمعه  تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان  1
10- 11:30 جمعه منطق فازی و هوش مصنوعی 2
11:30- 14 جمعه بازمهندسی فرایند کسب و کار 3
14:30 - 16:30 جمعه تحلیل آماری * 4


 

 * شیمی آلی

ساعت روز درس ردیف
8 - 11 جمعه شیمی آلی  1
11 - 14 جمعه شیمی تجزیه 2
14- 17 پنجشنبه شیمی فیزیک 3

 

 

 * شیمی تجزیه

ساعت روز درس ردیف
8 - 11 جمعه شیمی آلی  1
11 - 14 جمعه شیمی تجزیه 2
14 - 17 پنجشنبه شیمی معدنی 3

 

 

 * فیتو شیمی

ساعت روز درس ردیف
8 - 11 جمعه شیمی آلی  1
11 - 14 جمعه شیمی تجزیه 2
14 - 17 پنجشنبه شیمی معدنی 3

 

 

 زیست شناسی - ژنتیک

ساعت روز درس ردیف
8 - 9:30 جمعه ژنتیک انسانی تکمیلی  1
9:30 - 11 جمعه مهندسی ژنتیک 2
11- 12:30 جمعه ژنتیک مولکولی 3
12:30 - 14 جمعه ژنتیک سرطان 4


 

 زیست فناوری - میکروبی

ساعت روز درس ردیف
14 - 15:30 جمعه ژنتیک پروکاریوتها  1
15:30 - 17 جمعه ماکرومولکولهای زیستی 2
17 - 18:30 جمعه ژنتیک یوکاریوتها 3
18:30 -20 جمعه ماکرومولکولهای زیستی 4

 

 

 * الهیات (علوم قرآن و حدیث)

ساعت روز درس ردیف
16:45 - 18:15 پنجشنبه تفسیر قرآن  1
18:30 - 20 پنجشنبه علوم قرآنی 2
8 -9:30 جمعه تاریخ حدیث 3
9:45 - 11:15 جمعه روش های تفسیری 4
11:30 - 13 جمعه تاریخ  قرآن 5

 

 

 

آدرس مراکز برگزاری:

1- ساختمان دانشپذیر : میدان توحید - ابتدای خیابان میرخانی(نصرت شرقی) - جنب بوستان گلبار - پلاک 230

2- دانشکده پرستاری دانشگاه تهران


گروه : برنامه کلاسی - تاریخ : 1391/07/01 - تعداد بازدید : 10733 -- گزارش ایراد در سایت

بخش نظرات

نظرات و دیدگاه‌های قبلی

ارائه کننده دیدگاه: زهرا صفری زمان ارائه نظر : یکشنبه 18 آبان 1393 ساعت 10:12
متن دیدگاه با سلام خدمت مسئولین محترم لطفا ساعت کلاسهای رشته بیو شیمی در روز جمعه را تغیر دهید وبه صبح منتقل کنید. با تشکر
پاسخ پشتیبان : با سلام ، برنامه کلاسی را استاد باتوجه به زمانهایی که دارند،اعلام نموده اند.اگر این وضعیت عملی شود اعتراض دیگران متقاضیان را به دنبال خواهد داشت.
ارائه کننده دیدگاه: جوادعلیزاده زمان ارائه نظر : یکشنبه 05 بهمن 1393 ساعت 07:56
متن دیدگاه فرهنگ تفاهم شیرازمعتبرهست
پاسخ پشتیبان : با سلام، شما در همین سایت قسمت نمایندگیها مراجعه نمایید آدرس دقیق بهمراه شماره تماس نمایندگیها قید شده است
ارائه کننده دیدگاه: محمد رضا اکبرشاهی زمان ارائه نظر : یکشنبه 07 شهريور 1395 ساعت 23:01
متن دیدگاه با سلام وادب لطفا بفرمایید . بنده اگر بخواهم بصورت تکدرس در کلاس های شما شرکت کنم . آیا امکان دارد رشته حسابداری . درس حسابداری دولتی . لطفا حتما قیمت کلاس های عمومی و خصوصی قید شود و اینکه امکان دارد . استاد به منزل تشریف بیاورد یا خیر . منتظر جواب شما عزیزان هستم .
پاسخ پشتیبان : سلام دوست عزیز لطفا با شماره تلفن 66565511 موسسه فرهنگ تفاهم تماس حاصل فرمایید.مشاوران در خدمت شما هستند.
در این فرم می‌توانید نظر خود را راجع به این مطلب ثبت کنید.
لطفاً به قوانین زیر توجه فرمایید:
1- پر کردن مواردی که با عبارت اجباری (قرمز رنگ) مشخص شده‌اند اجباری است.
2- در ثبت کد امنیتی دقت کنید. اگر اشتباه کنید، باید از ابتدا فرم را پر کنید.
3- چنانچه مایل هستید نظرتان به صورت محرمانه باقی بماند و در سایت منتشر نشود، تیک محرمانه را بزنید.
4- چنانچه مایل هستید در صورت پاسخ گرفتن نظرتان از پشتیبان‌های سایت، به شما اطلاع رسانی شود، تیک (از پاسخ باخبرم کن) را بزنید. بدیهی است در این حالت حتما باید آدرس ایمیل یا شماره تماس معتبر وارد کرده باشید.
5- از درج نظرتان با حروف انگلیسی خودداری کنید.
6- نظراتی که حاوی توهین، کنایه، تحقیر و مخالف با شان یک سایت آموزشی باشند منتشر نمی‌شوند.
7- پاسخ پشتیبانان سایت با رنگ متفاوت مشخص شده.
8- پشتیبانان سایت پس از بررسی نظرات و در صورتیکه مغایرتی با قوانین ذکر شده وجود نداشته باشد، آنها را در مدت زمان کوتاهی منتشر می‌کنند.
7- سایت دانشپذیر و موسسه فرهنگ تفاهم مسئولیتی در قبال نظرات کاربران ندارند.
نام و نام خانوادگی (فارسی)(اجباری)
ایمیل(پست الکترونیک) (انگلیسی)(اختیاری)(در ابتدای آدرس www نگذارید!)
وب‌سایت یا وبلاگ (انگلیسی)(اختیاری)
تلفن (همراه) (عدد)(اختیاری)(کد، پیش شماره و صفر ثبت شود. خط تیره ثبت نشود.)
متن پیام
امکانات محرمانه
از پاسخ باخبرم کن!
لطفا جهت بررسی امنیت، "من ربات نیستم (I'm not a robot)" را تیک بزنید.

بازگشت بازگشت به صفحه نخست
» ورود به سیستم
نام کاربری
گذرواژه

پیوند‌ها